Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

""  ""  ""  ""  ""  ""  ""

 

 

Klauzula Informacyjna Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

w związku z realizacją umowy pomiędzy MFiPR i Województwem ws. prowadzenia przez Województwo Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

 I.             Cel przetwarzania danych

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją umowy nr DKP/BDG-II/PTFE/14/23  z dnia 28.06.2023 r. w tym w celu kontroli, badań jakości obsługi, pomiaru wskaźników projektu oraz certyfikacji punktów.

 

 II.           Podstawa prawna przetwarzania 

Minister przetwarza Państwa dane osobowe:

w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Ministra tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz . w ramach wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym tj. art. 6 ust. 1 lit e) RODO w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybactwa i Akwakultury a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021 r. str. 159 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U
z 2022 r., poz. 1079).

 III.          Okres przechowywania danych

Minister będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez okres trwania umowy z Województwem oraz przez czas wynikający z obowiązku archiwizacji.  

 IV.          Rodzaje przetwarzanych danych

Minister zbiera i przetwarza dane kontaktowe klientów Punktów, które obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.

  V.          Źródło pochodzenia danych

Minister otrzymuje Państwa dane osobowe od Województwa.

 VI.          Dostęp do danych osobowych

Dostęp do Państwa danych osobowych mają pracownicy i współpracownicy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:

 • podmiotom świadczącym na rzecz Ministra usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT
  i operatorzy telekomunikacyjni;
 • organom administracji publicznej (na podstawie przepisów prawa);
 • podmiotom, którym Minister powierzył wykonywanie zadań w ramach badań jakości obsługi, pomiaru wskaźników projektu oraz certyfikacji punktów.

Nie przewiduje się przekazania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VII.          Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania

Realizując te prawo, możecie Państwo zwrócić się do Ministra z pytaniem m.in. o to czy Minister przetwarza Państwa dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skąd je pozyskał, a także jaki jest cel przetwarzania, jego podstawa prawna oraz jak długo dane te będą przetwarzane.

W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się nieaktualne, możecie Państwo zwrócić się do Ministra z wnioskiem o ich aktualizację.

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO

Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Minister może jedynie przechowywać dane osobowe. Minister nie może przekazywać tych danych innym podmiotom, modyfikować ich ani usuwać.

Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez Ministra oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

Ograniczenie przetwarzania danych osobowych następuje także w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu rozpatrzenia przez Ministra tego sprzeciwu.

 • prawo żądania usunięcia danych osobowych - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17 RODO,

Żądanie usunięcia danych osobowych realizowane jest m.in. gdy dalsze przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celu Ministra lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Szczegółowe warunki korzystania z tego prawa określa art. 17 RODO.

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja zadań publicznych administratora lub jego prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit e) RODO).

Wniesienie sprzeciwu powoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez Ministra, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII.          Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 IX.          Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej ma swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa. W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych MFiPR jest możliwy pod adresem:

 • ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
 • poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWEGO FACEBOOK

Back to top