Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

""  ""  ""  ""  ""  ""  ""

 

 

Klauzula Informacyjna
w zakresie danych osobowych przetwarzanych w związku z pytaniami dotyczącymi zasad i możliwości uzyskania wsparcia oraz informacjami o realizowanych projektach, rekrutacją               i udziałem w  szkoleniach, konferencjach i spotkaniach informacyjno-promocyjnych, webinariach -  w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności   w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Techniczna na lata 2014 –2020 –Projekt: „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”. Numer Umowy DIP/BDG –II/POPT/53/14 z dnia 11.04.2014 r.


1.    Dane osobowe przetwarzane w związku z pytaniami dotyczącymi zasad i możliwości uzyskania wsparcia oraz informacjami o realizowanych projektach, rekrutacją                                   i udziałem w  szkoleniach, konferencjach i spotkaniach informacyjno-promocyjnych, webinariach,  - należą do zbioru danych pn. „Klienci Sieci Punktów Informacyjnych funduszy europejskich”,  dalej „zbiór danych osobowych”.
2.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych osobowych jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,, dalej „Administrator”.
3.    Osobą wyznaczoną do kontaktu w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w ramach zbioru danych osobowych:

Małgorzata Krysińka-Żmuda - Inspektor Ochrony Danych
punkt kontaktowy: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4
tel.: 17 747 67 09
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.119.1), dalej „RODO”. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. udzielanie konsultacji/zapytań dotyczących zasad i możliwości uzyskania wsparcia oraz przyjmowanie informacji/skarg dotyczących projektów.

Celem przetwarzania danych osobowych jest: aplikowanie o środki unijne i realizacja projektów, w szczególności: działania informacyjno-promocyjne, w tym zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania  do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie, pytania dotyczące zasad i możliwości uzyskania wsparcia oraz informacje o realizowanych projektach, rekrutacja i udziale w  szkoleniach, konferencjach, spotkaniach informacyjno-promocyjnych, webinariach


5.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. c (w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i e (wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) oraz art. 9 ust. 2 lit. g (niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą) RODO, w związku z realizacją zadań wynikających z:
•    Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiegoi Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz.UE.L.347.320, ze zm.), dalej „rozporządzenie ogólne”;
•    Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2018.1431, ze zm.), dalej „ustawa wdrożeniowa”.


6.    Dane osobowe przetwarzane w zbiorze danych osobowych - mogą zostać udostępnione, m.in. podmiotom dokonującym oceny, ekspertyzy, jak również podmiotom zaangażowanym, w szczególności w: proces audytu, ewaluacji i kontroli RPO WP 2014-2020 - w związku z realizacją zadań wynikających m.in. z: rozporządzenia ogólnego i ustawy wdrożeniowej.


7.    Dane osobowe przetwarzane w zbiorze danych osobowych nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.


8.    Dane osobowe, przetwarzane w zbiorze danych osobowych, będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej lub od dnia wygaśnięcia zobowiązań wynikających z innego przepisu prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2019.553, ze zm.) - o ile przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z tego przepisu prawa.


9.    Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w związku z pytaniami dotyczącymi zasad i możliwości uzyskania wsparcia oraz informacjami o realizowanych                             w projektach , rekrutacją  i udziałem w  szkoleniach, konferencjach i spotkaniach informacyjno-promocyjnych, webinariach , przysługuje:
•    prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
•    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
•    prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
•    prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego:


Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2

(szczegółowe informacje w zakresie komunikacji z Organem nadzoru dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).

Na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO, zgodnie z którym nie jest możliwe usunięcie danych osobowych niezbędnych, w szczególności do:
•    wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego;
•    celów archiwalnych w interesie publicznym:
- jak również mając na uwadze cel i podstawę prawną przetwarzania danych w ramach  projektu „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”, osobie której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo do usunięcia albo przenoszenia tych danych.


10.    Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z pytaniami dotyczącymi zasad i możliwości uzyskania wsparcia oraz informacjami o realizowanych projektach, rekrutacją i udziałem w  szkoleniach, konferencjach i spotkaniach informacyjno-promocyjnych, webinariach  - w ramach projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” ma prawo skorzystać z przysługujących jej uprawnień, o których mowa w RODO - w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.


11.    Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu, o którym mowa w ust. 4. Ich odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań w związku z pytaniami dotyczącymi zasad i możliwości uzyskania wsparcia oraz informacjami o realizowanych projektach , rekrutacją    i udziałem w  szkoleniach, konferencjach i spotkaniach informacyjno-promocyjnych, webinariach.


12.    W oparciu o dane osobowe przetwarzane w związku z pytaniami dotyczącymi zasad i możliwości uzyskania wsparcia oraz informacjami o realizowanych, rekrutacją i udziałem w  szkoleniach, konferencjach i spotkaniach informacyjno-promocyjnych, webinariach- nie będą podejmowane wobec osób, których dane dotyczą zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.
 
Administrator informuje również, że:
Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze wynikające z przetwarzania, Administrator - zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, jak i w czasie samego przetwarzania - wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWEGO FACEBOOK

Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków UE

Back to top