Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

""  ""  ""  ""  ""  ""  ""

 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.1 Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Nabór rozpoczyna się 21 lutego 2013 r. od godziny 8:00. Wnioski mozna składać w terminie do 22 marca 2013 r. do godziny 15:30.


 

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Podmioty te muszą spełniać wymogi określone w Szczegółowym opisie priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, w szczególności:

 • Prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, licząc do dnia złożenia wniosku i uzyskujące przychody ze sprzedaży towarów i usług. Wyjątek stanowią projekty realizowane przez mikro- i małych przedsiębiorców z zakresu e-usług, wsparcia wdrażania ICT w przedsiębiorstwach oraz zapewnienia szerokiego dostępu i wykorzystania technik ICT dla MŚP, platformy na poziomie regionalnym i lokalnym, dla których minimalny okres prowadzenia działalności wynosi 12 miesięcy (zgodnie z linią demarkacyjną). Wymagana jest ciągłość wykonywania działalności gospodarczej przez wyżej wskazany okres, rozumiana jako dokonywanie przez przedsiębiorcę czynności faktycznych i prawnych zmierzających w sposób zorganizowany i ciągły do osiągnięcia celu zarobkowego. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka cywilna, warunek dotyczący okresu prowadzenia działalności powinni spełniać wszyscy wspólnicy spółki oraz spółka.
 • Realizujące inwestycje na terenie województwa podkarpackiego.
 • Uprawnione do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 (niewykluczone zgodnie z rozp. MRR w sprawie udzielania pomocy „de minimis” w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz Linią demarkacyjną pomiędzy poszczególnymi programami operacyjnymi).
 • Mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób prawnych) lub mające miejsce zamieszkania i zakład główny*, w którym wykonywana jest działalność gospodarcza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).
  * Zakładem głównym jest główne miejsce stałego wykonywania działalności.

 

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

 • inwestycje przede wszystkim oparte na szeroko rozumianych innowacjach i wiedzy,
 • inwestycje polegające na rozszerzeniu zakresu działania przedsiębiorstwa,
 • inwestycje z zakresu zmian w procesie produkcyjnym lub sposobie świadczenia usług, a także unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej.


 

Wydatki kwalifikowane:

1. Wydatki na nabycie nowych lub używanych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych Beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości, pod warunkiem, że środek trwały nie jest:
- gruntem (nr 0 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
-budynkiem i lokalem, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczym prawem do lokalu niemieszkalnego (nr 1 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
- środkiem transportu ( nr 7 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
- wyposażeniem, aparatem i sprzętem medycznym (nr 802 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
- wyposażeniem technicznym dla prac biurowych (nr 803 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
- narzędziem, przyrządem, ruchomością i wyposażeniem pozostałym (nr 808 według Klasyfikacji Środków Trwałych);

2. Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych poprzez nabycie licencji (pod warunkiem, że: będą wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę, podlegają amortyzacji, będą nabyte od osoby trzeciej na warunkach rynkowych, będą stanowiły majątek Beneficjenta, zostanie zachowany okres trwałości).

3. Koszty podatku VAT, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami Beneficjentowi nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług.

Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zaliczane będą wydatki poniesione przez Wnioskodawcę po dniu złożenia wniosku  o dofinansowanie.

Katalog wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych znajduje się w podręczniku kwalifikowania wydatków.


 

Poziom dofinansowania:

 • Maksymalna wielkość dofinansowania w przypadku mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców wynosi do 55% wydatków kwalifikowanych.

 Kwota wsparcia:

 • Minimalna kwota wsparcia – 10 tys. PLN;
 • Maksymalna kwota wsparcia – 500 tys. PLN.

 Wartość projektu:

 • Minimalna wartość projektu – 20 tys. PLN wydatków kwalifikowanych;
 • Maksymalna wartość projektu do 8 mln PLN wydatków kwalifikowanych.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

W ramach konkursu przewidziano kwotę 30 mln PLN*.
* Szacunkowa kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów może ulec zmianie


 

Termin składania wniosków:

 • Nabór wniosków rozpoczyna się 21 lutego 2013 r. od godziny 8:00 (dzień otwarcia naboru).
 • Wnioski przyjmowane są  w terminie do 22 marca 2013 r. do godziny 15:30 (dzień zamknięcia naboru).

Data wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu liczona jest od terminu dostarczenia do Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości (data stempla sekretariatu Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości), a w przypadku dostarczenia na adres 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – data stempla Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego.

Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

 • nie później niż IV kwartał 2013 r.


 

Miejsce składania wniosków:

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca w godzinach od 8:00 do 15:30 w Punkcie Przyjmowania Wniosków w siedzibie:


Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Towarnickiego 3a, 35-010 Rzeszów

albo przesłać pocztą kurierską lub listem poleconym na adres:


Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Towarnickiego 3a, 35-010 Rzeszów*
 
* przesłanie wniosku pod adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wspierania Przedsiębiorczości, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 nie powoduje odrzucenia wniosku.


 

Sposób składania wniosków:

Wniosek powinien być dostarczony w zaklejonej kopercie (lub w innym zamkniętym opakowaniu), na której należy zamieścić:

 • adres odbiorcy,
 • nazwę i adres wnioskodawcy,
 • napis: Departament Wspierania Przedsiębiorczości oraz Nabór wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007–2013,
 • nazwę i nr osi priorytetowej, nr działania i nr schematu,
 • tytuł projektu,
 • adnotację „Nie otwierać do dnia 23 marca 2013 r. do godz. 7:30"

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu (wydruk z generatora wraz z załącznikami) należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia) oraz dodatkowo w formie elektronicznej (na płycie CD/DVD).
Generator wniosków dostępny jest na stronie internetowej www.podkarpackie.pl/generator/

Szczegółowe informacje na temat naboru: www.rpo.podkarpackie.pl

Back to top