Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

""  ""  ""  ""  ""  ""  ""

 

 

W projekcie mogą wsiąść udział osoby spełniające następujące kryteria: KRYTERIA KWALIFIKACYJNE DOTYCZĄCE STATUSU KANDYDATA (kandydat powinien należeć do 1 z 2 grup wskazanych poniżej):

I GRUPA Osoby zwolnione z pracy i pozostające bez zatrudnienia do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, które dotychczas były zatrudnione u pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego. II GRUPA Osoby przewidziane do zwolnienia (będące na wypowiedzeniu), u pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego.

KRYTERIA PODSTAWOWE (każdy kandydat powinien spełniać poniższe kryteria udziału w projekcie): - kobiety i mężczyźni - zamieszkali na terenie województwa podkarpackiego(posiadających meldunek stały lub czasowy) - będących w wieku produkcyjnym (18-59 dla kobiet oraz 18-64 dla mężczyzn)

a w przypadku osób zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej również: - nie posiadający  zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu - nie planujący prowadzenia działalności gospodarczej w sektorach wyłączonych z ubiegania się o wsparcie w PO KL - nie korzystający równolegle z innych środków publicznych na założenie działalności gospodarczej (m.in. z FP, PEFRON, POKL).

KRYTERIA PREFERENCYJNE (za przynależność do każdej z tych grup Kandydat otrzyma dodatkowe punkty): - pracownicy z powiatów: mieleckiego, przemyskiego, lubaczowskiego, miasta Krosna i Rzeszowa (miejsce pracy w umowie o pracę) lub pracownicy z następujących zakładów pracy: Telekomunikacja Polska, Tauron, PKO BP, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, ME TSA TISSUE, COCA-COLA,  JAR Dachnów, Huta Szkła Józefina, Helioform, Jednostka Wojskowa w Rzeszowie, RESBUD, TRPOutsourcing, PROSPER S.A. HANDPROD SP.Z.O.O., SYNOPTIS PHARMA SP.Z.O.O.,  JELFA; - robotników przemysłowych/ rzemieślników/ pracowników sektora prywatnego (stanowisko w świadectwie pracy/ umowie o pracę; - osoby o niskim poziomie wykształcenia: policealnym/zasadniczym/ średnim zawodowym/gimnazjalnym i niższym (dyplom); - pracujących minimum 5 lat u jednego pracodawcy (zaświadczenie/ świadectwo pracy); - osoby, którym przyznano niskie odprawy (do 5000 PLN brutto- zaświadczenie pracodawcy).

WSPARCIE OFEROWANE OSOBOM UCZESTNICZĄCYM W PROJEKCIE: 1. Wsparcie psychologiczne: - indywidualne (1 h); - grupowe (w formie paneli tematycznych, 4-6 grup/8 h). 2. Doradztwo i szkolenia zawodowe : - zgodne z obranym profilem działalności gospodarczej(2 h doradztwa oraz 1 lub 2 szkolenia w zależności od potrzeb uczestnika projektu); 3. Doradztwo i szkolenia z zakładania działalności gospodarczej: - 6 h doradztwa oraz 56 h szkoleń w tym: zajęcia komputerowe EXCEL, rejestracja działalności gospodarczej,  tworzenie biznes planu, podstawy księgowości; 4. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej: - dotacje  do 40 000 PLN na założenie działalności gospodarczej (dla osób wyłonionych w drodze konkursu). 5. Wsparcie pomostowe i doradcze: - do 1500 PLN/ m-c  wsparcia finansowego na pokrycie bieżących kosztów działalności(np. ZUS); - doradztwo indywidualne (4h) według potrzeb. 6. Organizacja 6-miesięczych płatnych praktyk zawodowych . - dla osób, które nie otrzymały dotacji na założenie działalności gospodarczej.

REKRUTACJA (25 osób w każdym naborze): I nabór: od 24 października 2012 r. do 14 listopada II nabór: Iuty 2013 r.

KONTAKT: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" Biuro Projektu "Perspektywy na (samo)zatrudnienie w programie outplacement" ul. Gałęzowskiego 6/319 35-074 Rzeszów pokój nr 304 tel/fax 17 862 39 76 http://www.procarpathia.pl/pl/projekty/krajowe_realizowane/perspektywy_na_samozatrudnienie/

Back to top