Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

""  ""  ""  ""  ""  ""  ""

 

 

PROGRAM REGIONALNYNabór wniosków o przyznanie dotacji w ramach działania 1.1B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne zostanie ogłoszony przed końcem lutego 2013 r.

 

Podmioty uprawnione do dofinansowania:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Poziom dofinansowania:

 • do 55% wydatków kwalifikowanych

Kwoty wsparcia: 

 • minimalna – 10 tys. PLN
 • maksymalna – 500 tys. PLN

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

 • inwestycje przede wszystkim oparte na szeroko rozumianych innowacjach i wiedzy,
 • inwestycje polegające na rozszerzeniu  zakresu działania przedsiębiorstwa,
 • inwestycje z zakresu zmian w procesie produkcyjnym lub sposobie świadczenia usług, a także unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wydatki kwalifikowane:

 1. Wydatki na nabycie nowych lub używanych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych Beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości, pod warunkiem, że środek trwały nie jest:
  - gruntem (nr 0 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  - budynkiem i lokalem, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczym prawem do lokalu niemieszkalnego (nr 1 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  - środkiem transportu ( nr 7 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  - wyposażeniem, aparatem i sprzętem medycznym (nr 802 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  - wyposażeniem technicznym dla prac biurowych (nr 803 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  - narzędziem, przyrządem, ruchomością i wyposażeniem pozostałym (nr 808 według Klasyfikacji Środków Trwałych);

 2. Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych poprzez nabycie licencji (pod warunkiem, że: będą wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę, podlegają amortyzacji, będą nabyte od osoby trzeciej na warunkach rynkowych, będą stanowiły majątek Beneficjenta, zostanie zachowany okres trwałości).

 3. Koszty podatku VAT, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami Beneficjentowi nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług.

Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zaliczane będą wydatki poniesione przez Wnioskodawcę po dniu złożenia wniosku  o dofinansowanie.

Katalog wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych znajduje się w podręczniku kwalifikowania wydatków

Termin realizacji projektu:

 • Realizacja projektu musi rozpocząć się nie później niż 3 miesiące od daty określonej w umowie o dofinansowanie projektu.
 • Złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić do 31 grudnia 2014.
 • Terminy dotyczące dostarczania niezbędnych dokumentów, podpisywania umów, rozpoczynania realizacji inwestycji oraz termin jej zakończenie nie będą mogły ulegać wydłużeniu ze względu na zbliżającą się datę zakończenia realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu:

 • Nie później niż w IV kwartale 2013.


Wnioskodawca będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie tylko jednego projektu w danym konkursie. Złożenie przez Wnioskodawcę więcej niż 1 wniosku w danym konkursie spowoduje, że żaden z projektów nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Pełna informacja i dokumentacja konkursowa zostanie opublikowana na stronach internetowych z chwilą ogłoszenia naboru.

Nabór będzie trwał 30 dni kalendarzowych.

Back to top