Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

""  ""  ""  ""  ""  ""  ""

 

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło trzy konkursy dotacji w ramach Programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu".


 

1. Otwarty konkurs ofert p.n. „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”

Wsparcie mogą otrzymać samorzady gmin na realizację projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Środki moga być przeznaczone na:

  • aktywizację długotrwale bezrobotnych poprzez realizację m.in.: kontraktów socjalnych, uczestnictwo w zajęciach w centrum lub klubie integracji społecznej itp.,
  • usamodzielnienie ekonomiczne beneficjentów projektu, poprzez: dążenie do stworzenia przez nich własnych miejsc pracy, np. w formie spółdzielni socjalnej, przystąpienie do istniejącej już spółdzielni socjalnej, podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy,
  • poprawę i zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego (mieszkania komunalne, lokale socjalne, mieszkania kontraktowe i chronione).

W 2013 roku na realizację konkursu „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 2 000 000 zł.

 


2. Otwarty konkurs ofert p.n. „Targi Aktywnych Form Pomocy”

O wsparcie projektów z zakresu organizacji i przebiegu przedsięwzięcia o nazwie „Targi Aktywnych Form Pomocy” mogą ubiegać się instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.) 

Celem konkursu jest wybór Organizatora Targów, który uzyska dofinansowanie do kosztów organizacji i przebiegu „Targów Aktywnych Form Pomocy”. Projekt ten służy prezentacji i wymianie doświadczeń gmin, organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych i innych podmiotów wykorzystujących instrumenty aktywnych form pomocy. Prezentacja i wymiana doświadczeń będzie polegała na organizacji stoisk targowych oraz paneli dyskusyjnych.

W 2013 roku na realizację konkursu „Targi Aktywnych Form Pomocy” Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 80 000 zł.

 


3. Otwarty konkurs ofert p.n. „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych”

O wsparcie projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej moga ubiegać się instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.)

Celem konkursu jest wybór ofert, w ramach, których zostaną zaproponowane dwuletnie projekty współpracy pomiędzy instytucjami tworzącymi centra i kluby integracji społecznej a ośrodkami pomocy społecznej i powiatowymi urzędami pracy w realizacji kontraktów socjalnych.

W 2013 roku na realizację konkursu „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 1 400 000 złotych.

 


Oferty na wymienione wyżej konkursy dotacji należy przesłać listem poleconym z odpowiednim dopiskiem do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w terminie do dnia 20 marca 2013 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - www.mpips.gov.pl

 

Back to top