Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

""  ""  ""  ""  ""  ""  ""

 

 

poisOd 18 marca 2013 r. można składać wnioski o dofinansowanie takich inwestycji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Rodzaje projektów:

 • budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w celu zapewnienia oczyszczania ścieków, lub
 • budowa lub modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej. Dodatkowo w uzasadnionych przypadkach, w zakres projektumoże zostać włączona budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz budowa kanalizacji deszczowej, leczwartość zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę oraz budową kanalizacji deszczowej nie powinna przekraczać 50%wartości całego przedsięwzięcia

Podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego

Poziom dofinansowania
Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 1.1 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Niemniej jednak poziom dofinansowania, właściwy dla danego projektu, zostanie każdorazowo określony zgodnie zWytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

Wnioski należy składać w terminie od 18 marca 2013 r. do 22 kwietnia 2013 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

 • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
 • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektówo szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*
  * - Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Szczegółowe informacje na temat konkursu stronie Instytucji Pośredniczącej - www.mos.gov.pl


 

Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

Rodzaje projektów:

 • W ramach konkursu wpierane będą przedsięwzięcia polegające na rekultywacji składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części na cele przyrodnicze, dla których wydano stosowne decyzje dotyczące ich zamknięcia, ale ich dotąd nie zrekultywowano lub dla których przewiduje się wydanie takich decyzji w najbliższej przyszłości.

Zakres realizowanych projektów zawiera przede wszystkim przywrócenie wartości użytkowych gruntów poprzez właściwe ukształtowanie terenu, odtworzenie gleby, uregulowanie właściwych stosunków wodnych, wprowadzenie lub uzyskanie w wyniku naturalnej sukcesji trwałej pokrywy roślinnej, ochronę lub introdukcję gatunków roślin, rewitalizację gleby oraz działania związane z odgazowaniem składowiska. W przypadku ujmowania gazu składowiskowego może być on wykorzystywany jedynie na własne potrzeby podmiotu odpowiedzialnego za rekultywację składowiska.

 • Nieodzownym elementem projektów powinny być społeczne kampanie edukacyjne związane z gospodarowaniem odpadami oraz stworzenie ścieżek edukacyjnych w obrębie terenu zrekultywowanego składowiska.

Podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
 • Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego
 • Marszałkowie Województw – w przypadku kompleksowych projektów dotyczących rekultywacji składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części na cele przyrodnicze.

Poziom dofinansowania:
Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.1 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Niemniej jednak poziom dofinansowania, właściwy dla danego projektu, zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

Wnioski należy składać w terminie od 18 marca 2013 r. do 27 maja 2013 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

 • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
 • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*
  * Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Szczegółowe informacje na temat konkursu na stronie Instytucji Pośredniczącej - www.mos.gov.pl

Back to top