Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

""  ""  ""  ""  ""  ""  ""

 

 

Rada Ministrów przyjęła Założenia Umowy Partnerstwa. To ważny krok w przygotowaniach do nowego rozdania unijnych funduszy, ponieważ decyzje o sposobie podziału tych środków będą miały kluczowe znaczenie dla rozwoju Polski. Dokument był szeroko konsultowany z przedstawicielami samorządów i partnerami społecznymi.

Założenia Umowy Partnerstwa (dalej: Założenia) określają kierunek polskich przygotowań do perspektywy finansowej 2014-2020. W dokumencie wskazano m.in. rodzaje inwestycji, które będą mogły liczyć na dofinansowanie, zaproponowano układ programów operacyjnych, zarys systemu ich wdrażania oraz podział odpowiedzialności za zarządzanie Funduszami Europejskimi pomiędzy władze krajowe i regionalne.

Założenia stanowią także podstawę przygotowania projektu Umowy Partnerstwa oraz programów operacyjnych na lata 2014-2020. Umowa Partnerstwa będzie rodzajem kontraktu pomiędzy Polską a Komisją Europejską, w którym pokażemy w jaki sposób chcemy zainwestować powierzone nam środki unijne i osiągnąć dzięki nim cele rozwojowe kraju.

Założenia były konsultowane podczas 16 regionalnych konferencji w każdym z województw. Uczestniczyły w nich władze samorządów wojewódzkich oraz partnerzy społeczni i samorządowi. Rozpoczęły się 16 listopada 2012 r. na Śląsku i zakończyły 19 grudnia 2012 r. na Mazowszu.

Wybrane rozstrzygnięcia

1. Pieniądze unijne będą inwestowane w dziedziny najbardziej istotne z punktu widzenia kraju. Mieszczą się one trzech obszarach: zwiększanie konkurencyjności gospodarki, poprawa spójności społecznej i terytorialnej oraz podnoszenie sprawności i efektywności państwa.

2. Fundusze Europejskie zostaną skoncentrowane na tych obszarach kraju, których rozwój przyniesie największe korzyści. Są to: 5 województw Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie), miasta wojewódzkie i okoliczne, powiązane z nimi gminy, miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji, obszary, zwłaszcza wiejskie, których mieszkańcy nie mają dostępu do dóbr i usług oraz obszary przygraniczne.

3. Fundusze unijne będą dzielone za pomocą 8 programów wdrażanych z poziomu kraju, w tym 1 programu ponadregionalnego, obejmującego województwa Polski Wschodniej oraz 16 programów regionalnych Będą także wdrażane programy dotyczące współpracy terytorialnej.

4. Wzrosną wydatki na innowacyjność gospodarki oraz na cele związane z gospodarką niskoemisyjną. Środki na transport będą skoncentrowane na modernizacji kolei, budowie i modernizacji kluczowych połączeń komunikacyjnych, np. autostrad, dróg ekspresowych i głównych dróg krajowych. Zmniejszą się przede wszystkim nakłady na drogi lokalne.

5. Znacznie szerzej stosowane będą instrumenty finansowe (m.in. pożyczki, poręczenia), zwłaszcza w obszarze wsparcia dla przedsiębiorców.

6. Programy regionalne będą dwufunduszowe, co oznacza, że z ich środków będzie można realizować zarówno „projekty miękkie” (np. szkolenia) oraz inwestycje w infrastrukturę.

7. Znacznie więcej funduszy będzie zarządzanych na poziomie regionu. Oznacza to realny wzrost odpowiedzialności województw za prowadzoną politykę rozwoju.

FE14-20 4 kopia

Back to top