Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

W związku z toczącym się konkursem z działania 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 prezentujemy odpowiedźi Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego na zadane przez beneficjentów pytania.

1. Czy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zaopiniowany przez NFOŚiGW lub WFOŚiGW, który wymaga aktualizacji pod kątem spełnienia wymogów dokumentacji konkursowej tzn. dopisania zadania, tytułu projektu lub inwestora, należy ponownie opiniować w WFOŚiGW?

Zgodnie z pkt. 20.3 Instrukcji wypełniania załączników (zał. nr 4 do Regulaminu konkursu) wnioskodawca może przedstawić PGN wraz z opinią WFOŚiGW (NFOŚiGW). Posiadanie poprawnego PGN w działaniu 3.2 RPO WP nie jest warunkiem złożenia wniosku, ale może być podstawą do przyznania punktów w ramach oceny merytorycznej – jakościowej.
Aktualizacja PGN, polegająca wyłącznie na dodaniu tytułu projektu lub inwestora, powinna być zgłoszona w WFOŚiGW, ale tut. Departament nie wymaga dołączania do dokumentacji konkursowej ponownej opinii WFOŚiGW w tym zakresie.

2. Projekt przewiduje modernizację energetyczną sali gimnastycznej publicznego zespołu szkół. Sala, po godzinach zajęć szkolnych i dodatkowych, jest wynajmowana dla mieszkańców gminy na zajęcia sportowe. Przychody uzyskiwane z tego tytułu przeznaczane są na potrzeby szkoły.
Czy w takim przypadku należy obniżyć wydatki kwalifikowane przedsięwzięcia?

Zgodnie z § 3 Regulaminu konkursu dla naboru wniosków w ramach działania 3.2 nie przewiduje się udzielania dofinansowania:
a) na lokale i budynki mieszkaniowe,
b) na lokale i budynki ochrony zdrowia,
c) na zasadach pomocy publicznej i pomocy de minimis.
(za wyjątkiem pomocy de minimis na instalacje OZE w budynku).
Dlatego z wydatków kwalifikowanych projektów należy wydzielić te, które związane są z: lokalami mieszkalnymi, prowadzeniem działalności gospodarczej (konkurencyjnej), wynajmowane lub dzierżawione np. na stałe prowadzenie sklepu, biura itd. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 wydatki należy wydzielić na podstawie:
a) danych kosztorysowych (jeżeli wnioskodawca dysponuje obiektywnymi danymi),
b) lub według udziału powierzchni użytkowej ogrzewanej tych pomieszczeń w całkowitej powierzchni użytkowej ogrzewanej danego budynku.
W przypadku wskazanym w pytaniu konieczne jest jednak przeanalizowanie wszystkich przesłanek, które dotyczą potencjalnego występowania pomocy publicznej. W szczególności pobieranie opłat za udostępnienie sali dla mieszkańców nie przesądza o komercyjnym jej charakterze. Również krąg potencjalnych odbiorców (mieszkańcy gminy) i lokalna skala takiej działalności wskazuje na niskie ryzyko zaburzenia konkurencji pomiędzy krajami członkowskimi UE. Należy jednocześnie podkreślić, że celem omawianego działania jest poprawa efektywności energetycznej budynków, a nie poprawa funkcjonowania danej placówki i jej zakresu działalności. Efektem termomodernizacji budynku powinno być zmniejszenie zużycia energii i emisji zanieczyszczeń do powietrza, a nie zwiększenie popytu na wykorzystanie budynku przez osoby trzecie. W przypadku okazjonalnego, czasowego wynajmu powierzchni sali gimnastycznej, jeśli uzyskiwane przychody są niewielkie to, co do zasady, można przyjąć, że dofinansowanie termomodernizacji tego obiektu nie będzie stanowiło pomocy publicznej. Jednocześnie należy pamiętać, że w studium wykonalności projektu w p. 5.3 Pomoc publiczna, należy w sposób konkretny i szczegółowy przedstawić argumenty związane z występowaniem lub brakiem pomocy publicznej.

BARDZO WAŻNE!

Przypominamy, że nabór wniosków w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków kończy się 15 marca br. (wtorek).
Do godz. 15.30 w tym dniu należy wysłać wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie za pomocą systemu LSI RPO WP 2014-2020 oraz złożyć fizycznie 2 egzemplarze wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO UMWP w Rzeszowie przy ul. Cieplińskiego 4 - pokój 13A (parter) lub 108 (I piętro).
Istnieje również możliwość przesłania wersji papierowych wniosku wraz z załącznikami za pomocą operatora pocztowego na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35 – 010 Rzeszów
Za datę wpływu przyjmuje się datę stempla Kancelarii Ogólnej UM.

Prosimy o dochowanie starań, aby dokumentację przygotować z odpowiednim wyprzedzeniem. Nie należy również zwlekać z dostarczeniem dokumentów do Urzędu, gdyż nawet niewielkie spóźnienie wiązać się będzie z odmową przyjęcia wniosku.

Back to top