Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania „Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż folii samoprzylepnych w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim”

Oferta powinna zostać złożona do dnia: 09.11.2022 r. do godz. 10:00 w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fakultatywnie: drogą pocztową, bądź osobiście w siedzibie Zamawiającego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 348 w zamkniętej kopercie z opisem: "Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż folii samoprzylepnych w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim”.

Z postępowania są wykluczone podmioty/osoby spełniające przesłanki wykluczenia wynikające z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

  1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
  3. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz sposób przygotowania oferty został przedstawiony w Zaproszeniu do złożenia oferty.
  5. Proponowaną kwotę brutto należy podać na załączonym formularzu oferty.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest/są: 

     - Angelika Kisiel, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 17 747 64 88/82;

     - Damian Pałys, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 17 747 64 88/82;

     - Szymon Skublicki, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   tel. 798 771 325.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

1. Administratorem PanI/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podkarpackiego   z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 17 747 67-09,  listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.
3. PanI/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcami PanI/Pana danych osobowych będzie Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
5. PanI/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami ,prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6. Posiada PanI/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7.  Ma PanI/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
9.  PanI/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Back to top