Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania "Organizacja Spotkania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim w terminie: 16-17.12.2021 r.".

UWAGA !! Postępowanie na realizację zadania „Organizacja Spotkania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim w terminie: 16-17.12.2021 r.” zostaje unieważnione.

Oferta powinna zostać złożona do dnia: 06.12.2021 r. do godz. 10:00 w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fakultatywnie: drogą pocztową, bądź osobiście w siedzibie Zamawiającego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 348 w zamkniętej kopercie z opisem: „Organizacja Spotkania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim w terminie: 16-17.12.2021 r."

1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
3. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz sposób przygotowania oferty został przedstawiony w Zaproszeniu do złożenia oferty.
5. Proponowaną kwotę brutto należy podać na załączonym formularzu oferty.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest/są: Angelika Kisiel tel. 17 747 64 82/17 747 65 67, Szymon Skublicki tel. 798 771 325.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

1) administratorem PanI/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podkarpackiego   z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 17 747 67-09,  listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

3) PanI/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami PanI/Pana danych osobowych będzie Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

5) PanI/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami ,prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6) posiada PanI/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7) ma PanI/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

9) PanI/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Back to top