Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania: „Przygotowanie projektów  i publikacja ogłoszeń promujących Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w prasie”Szczegóły w zaproszeniu do złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 26.06.2019 r. do godz. 10.00 osobiście
w siedzibie Zamawiającego al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 226 lub drogą pocztową w zamkniętej opisanej kopercie „Przygotowanie projektów
i publikacja ogłoszeń promujących Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w prasie”.

    1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
    2. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków zamówienia.
    3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
    4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
    5. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz sposób przygotowania oferty został przedstawiony w Zaproszeniu do złożenia oferty.
    6.  Proponowaną kwotę brutto należy podać na załączonym formularzu oferty.

Dodatkowych informacji udziela:
Arkadiusz Turczyński, tel.: 17 747 64 82

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:


1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podkarpackiego  z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 17 747 67 09,  listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat (może wynikać z instrukcji kancelaryjnej, nie krócej niż przez okres niezbędny do czasu zrealizowania celu oraz przedawnienia roszczeń w związku z zawartą umową).
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych*
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy
9) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Back to top