Fundusze Europejskie Województwa Podkarpackiego

Logo Funduszy Europejskich

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

""  ""  ""  ""  ""  ""  ""

 

 

Klauzula Informacyjna
w zakresie danych osobowych przetwarzanych w związku z pytaniami dotyczącymi zasad i możliwości uzyskania wsparcia oraz informacjami o realizowanych projektach, rekrutacją               i udziałem w  szkoleniach, konferencjach i spotkaniach informacyjno-promocyjnych, webinariach -  w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności   w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Techniczna na lata 2014 –2020 –Projekt: „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”. Numer Umowy DIP/BDG –II/POPT/53/14 z dnia 11.04.2014 r.


1.    Dane osobowe przetwarzane w związku z pytaniami dotyczącymi zasad i możliwości uzyskania wsparcia oraz informacjami o realizowanych projektach, rekrutacją                                   i udziałem w  szkoleniach, konferencjach i spotkaniach informacyjno-promocyjnych, webinariach,  - należą do zbioru danych pn. „Klienci Sieci Punktów Informacyjnych funduszy europejskich”,  dalej „zbiór danych osobowych”.
2.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych osobowych jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,, dalej „Administrator”.
3.    Osobą wyznaczoną do kontaktu w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w ramach zbioru danych osobowych:

Małgorzata Krysińka-Żmuda - Inspektor Ochrony Danych
punkt kontaktowy: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4
tel.: 17 747 67 09
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.119.1), dalej „RODO”. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. udzielanie konsultacji/zapytań dotyczących zasad i możliwości uzyskania wsparcia oraz przyjmowanie informacji/skarg dotyczących projektów.

Celem przetwarzania danych osobowych jest: aplikowanie o środki unijne i realizacja projektów, w szczególności: działania informacyjno-promocyjne, w tym zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania  do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie, pytania dotyczące zasad i możliwości uzyskania wsparcia oraz informacje o realizowanych projektach, rekrutacja i udziale w  szkoleniach, konferencjach, spotkaniach informacyjno-promocyjnych, webinariach


5.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. c (w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i e (wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) oraz art. 9 ust. 2 lit. g (niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą) RODO, w związku z realizacją zadań wynikających z:
•    Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiegoi Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz.UE.L.347.320, ze zm.), dalej „rozporządzenie ogólne”;
•    Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2018.1431, ze zm.), dalej „ustawa wdrożeniowa”.


6.    Dane osobowe przetwarzane w zbiorze danych osobowych - mogą zostać udostępnione, m.in. podmiotom dokonującym oceny, ekspertyzy, jak również podmiotom zaangażowanym, w szczególności w: proces audytu, ewaluacji i kontroli RPO WP 2014-2020 - w związku z realizacją zadań wynikających m.in. z: rozporządzenia ogólnego i ustawy wdrożeniowej.


7.    Dane osobowe przetwarzane w zbiorze danych osobowych nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.


8.    Dane osobowe, przetwarzane w zbiorze danych osobowych, będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej lub od dnia wygaśnięcia zobowiązań wynikających z innego przepisu prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2019.553, ze zm.) - o ile przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z tego przepisu prawa.


9.    Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w związku z pytaniami dotyczącymi zasad i możliwości uzyskania wsparcia oraz informacjami o realizowanych                             w projektach , rekrutacją  i udziałem w  szkoleniach, konferencjach i spotkaniach informacyjno-promocyjnych, webinariach , przysługuje:
•    prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
•    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
•    prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
•    prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego:


Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2

(szczegółowe informacje w zakresie komunikacji z Organem nadzoru dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).

Na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO, zgodnie z którym nie jest możliwe usunięcie danych osobowych niezbędnych, w szczególności do:
•    wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego;
•    celów archiwalnych w interesie publicznym:
- jak również mając na uwadze cel i podstawę prawną przetwarzania danych w ramach  projektu „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”, osobie której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo do usunięcia albo przenoszenia tych danych.


10.    Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z pytaniami dotyczącymi zasad i możliwości uzyskania wsparcia oraz informacjami o realizowanych projektach, rekrutacją i udziałem w  szkoleniach, konferencjach i spotkaniach informacyjno-promocyjnych, webinariach  - w ramach projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” ma prawo skorzystać z przysługujących jej uprawnień, o których mowa w RODO - w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.


11.    Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu, o którym mowa w ust. 4. Ich odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań w związku z pytaniami dotyczącymi zasad i możliwości uzyskania wsparcia oraz informacjami o realizowanych projektach , rekrutacją    i udziałem w  szkoleniach, konferencjach i spotkaniach informacyjno-promocyjnych, webinariach.


12.    W oparciu o dane osobowe przetwarzane w związku z pytaniami dotyczącymi zasad i możliwości uzyskania wsparcia oraz informacjami o realizowanych, rekrutacją i udziałem w  szkoleniach, konferencjach i spotkaniach informacyjno-promocyjnych, webinariach- nie będą podejmowane wobec osób, których dane dotyczą zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.
 
Administrator informuje również, że:
Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze wynikające z przetwarzania, Administrator - zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, jak i w czasie samego przetwarzania - wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWEGO FACEBOOK