logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.fundusze.podkarpackie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Portalu Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego.

  • Data publikacji strony internetowej: 2011-09-04.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-03-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne •zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF i WORD nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu, •część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu, •pochodzą od zewnętrznych instytucji, •opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, •opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej; •niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źrodeł zewnętrznych,.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirosław Gieroń, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu Telefon: +48 17 747 6811. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo: •zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, •zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, •wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać: •dane kontaktowe osoby zgłaszającej, •wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, •wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Skargi i odwołania Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: •Organ nadzorujący: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie •Adres: al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów •E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. •Telefon: +48 17 850 1700 Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziby Urzędu: - przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie Na parkingu obok budynku są wydzielone i oznakowane miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. W celu umożliwienia bezproblemowego wjazdu wózkiem inwalidzkim na chodnik pomiędzy stanowiskiem postojowym, a chodnikiem krawężniki uliczne wykonano jako wtopione. Wejścia główne do budynku znajdują się na poziomie chodnika. Na wysoki parter niepełnosprawny może dostać się przy pomocy platform z napędem elektrycznym zamontowanych przy schodach na poziomie niskiego parteru. Na pozostałe kondygnacje budynku niepełnosprawny może dostać się windami. Na każdej kondygnacji budynku urządzono pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W zakresie urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dysponuje pętlą indukcyjną. Do głównej siedziby Urzędu od strony al. Piłsudzkiego można dojechać autobusami 2, 3, 7, 14, 30, 33, 34, 36, a od strony al. Cieplińskiego autobusami 0, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 18, 23, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 38, 45, 58, 59. - przy ul. ul. Towarnickiego 3a w Rzeszowie Na parter budynku niepełnosprawny może dostać się z zewnątrz przez wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami pochylnię dla wózków zlokalizowaną od strony parkingu. Różnicę poziomów pomiędzy parterem części niższej i wyższej niepełnosprawny może pokonać przy pomocą platformy z napędem elektrycznym, którą zamontowano przy schodach. Na pozostałe kondygnacje budynku niepełnosprawny może dostać się windą. Na parterze urządzono pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Do tej siedziby można dojechać tymi samymi autobusami co do głównej siedziby gdyż ona znajduje się około 350 metrów za główną siedzibą wzdłuż al. Cieplińskiego. - przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie Na parkingu przed budynkiem urzędu znajduje 5 wydzielonych i oznakowanych miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych. W celu umożliwienia bezproblemowego wjazdu wózkiem inwalidzkim na chodnik pomiędzy stanowiskiem postojowym, a chodnikiem krawężniki uliczne wykonano jako wtopione. Wejścia główne do budynku znajdują się na poziomie chodnika od strony ulicy Lubelskiej. Na wszystkie kondygnacje budynku niepełnosprawny może dostać się 3 windami, z których dwie usytuowane są przy wejściu głównym i jedna z nich umożliwia zjazd do części podpiwniczonej, w której znajdują się archiwa. Na każdej kondygnacji budynku urządzono pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych wraz z instalacją przyzywową. W budynku znajdują się wydzielone zespoły pomieszczeń przeznaczonych dla jednostek podległych Marszałkowi Województwa Podkarpackiego: - biura WODGiK (wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) - biura PBGiTR (Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów rolnych w Rzeszowie) - biura PBPP ( Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego). Do tej siedziby Urzędu od strony ul. Lubelskiej można dojechać autobusami 5, 8, 9, 12, 13, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 37, 41, 51, 53. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: - możliwa jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie osoby niesłyszącej z pracownikami Urzędu za pośrednictwem tłumacza polskiego języka migowego, - nie zainstalowano urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących - pętla indukcyjna, - zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności Urzędu w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do czytania, - w siedzibie przy al. Cieplińskiego jeden z portierów może pomóc w doprowadzeniu osoby do miejsca docelowego. Zgłaszający chęć skorzystania z usług tłumacza PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) lub SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych) do Urzędu, mogą uczynić to: 1) składając w Urzędzie, co najmniej na trzy dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy w Urzędzie (nie dotyczy sytuacji nagłych), wypełniony formularz zgłoszeniowy, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1500), w pokojach nr 227, 228 w budynku przy al. Łukasza Cieplińskiego 4. Zgłoszenia będą potwierdzane przez pracowników Oddziału organizacyjnego Departamentu Organizacyjno-Prawnego, odpowiedzialnych za zapewnienie należytej obsługi osób, doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, w kontaktach z organami samorządu województwa, 2) elektronicznie, przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 3) przesyłając faksem wypełniony formularz zgłoszeniowy - faks (17) 850 17 01. Formularz zgłoszeniowy do pobrania. Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą również skorzystać z pomocy pracowników komórek organizacyjnych Urzędu, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem oraz skończyli doskonalący kurs języka migowego trzeciego stopnia. Siedziby Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim: Siedziba Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Mielcu mieści się w budynku Medycznej Szkoły Policealnej przy ulicy Kościuszki 7 na parterze. Na wprost budynku oraz w najbliższym jego sąsiedztwie (Bazylika Mniejsza Św. Mateusza) znajdują się miejsca parkingowe. Do miejsca docelowego kursują następujące linie autobusowe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 24, 25, 41, 44, 44A, 45, 48 Wejście główne do budynku znajduje się na poziomie chodnika do którego część wykonano jako wtopiony, umożliwiający wjazd dla wózka inwalidzkiego. W siedzibie przy ul. Kościuszki 7 pracownicy szkoły wskazują miejsce docelowe. W zakresie urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących punkt dysponuje pętlą indukcyjną. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Siedziba Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu: ul. Sienkiewicza 86. Parking dotyczy wyłącznie klientów Sieci PIFE. W celu umożliwienia bezproblemowego wjazdu wózkiem inwalidzkim na chodnik pomiędzy stanowiskiem postojowym, a chodnikiem krawężniki uliczne wykonano jako wtopione. Brak stałego wjazdu dla niepełnosprawnych, natomiast przy schodach znajduje się dzwonek dla osoby niepełnosprawnej, który wzywa pracownika Punktu. W budynku znajduje się bezpieczna rozkładana, ruchoma platforma umożliwiająca wjazd osobie niepełnosprawnej. Pracownicy świadczą usługi na poziomie parteru. Do głównej siedziby Urzędu od ul. Sienkiewicza można dojechać autobusami linii nr : A, B, 2 i 3, a od ul. Kwiatkowskiego linią nr 14. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: zainstalowano pętlę indukcyjną. Siedziba Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Przemyślu: przy ul. Kościuszki 2. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne od strony ul. Kościuszki z jednym schodem poniżej poziomu chodnika (bez udogodnień dla wózków). Drugie od strony ul. Jagiellońskiej, do budynku niepełnosprawny może dostać się z zewnątrz wjeżdżając od ul. Jagiellońskiej przez bramę na tyłach budynku. Obok wejścia tylnego do budynku znajduje się na poziomie chodnika winda, którą niepełnosprawny może wjechać na każdą kondygnację. W przypadku niemożności dotarcia beneficjenta do punktu istnieje możliwość podejścia konsultanta i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. Do LPI w Przemyślu od strony ul. Jagiellońskiej można dojechać autobusami linii: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 28. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: - zainstalowano urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących - pętla indukcyjna. Siedziba Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sanoku: ul. Rynek 18 Wejście do lokalu znajduje się na poziomie chodnika. Lokal składa się z jednej kondygnacji (parteru). W pobliżu Punktu znajduję parking z wydzielonymi i oznakowanymi miejscami postojowymi dla pojazdów osób niepełnosprawnych. W lokalu znajduję się przenośny system pętli indukcyjnej umożliwiający osobie niedosłyszącej odbiór wyraźnego dźwięku. W pomieszczeniach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do lokalu od strony ul. Piłsudskiego można dojechać autobusami 7, 3A, a od strony ul. Kościuszki autobusami 1, 2, 3, 3A, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18. Siedziba Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krośnie: ul. Staszica 20 Na parkingu obok budynku są wydzielone i oznakowane miejsca postojowe dla pojazdów dla osób niepełnosprawnych. Do siedziby punktu prowadzą cztery niewysokie schody, punkt wyposażony jest w schodołaz. Do przystanku oddalonego od punktu o ok. 30 metrów można dojechać m.in. autobusami 0,1,2,4,5,7,11,A,E,G,K W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: - punkt wyposażony jest w urządzenie do obsługi osób słabosłyszących - pętla indukcyjna.