logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

W dniach 16.04.2015 do 24.04.2015 będzie prowadzony nabór w trybie pozakonkursowyn skierowany do Powiatowych Urzędów Pracy wojewóztwa podkarpackiego, który ma na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż bez pracy, w tym przede wszystkim osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzeż NEET).

Wnioski należy składać zarówno w formie elektronicznej (za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020), jak i w wersji papierowej do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie ul. Lisa Kuli 20 35-025 Rzeszów. Otrzymane środki mogą zostać przeznaczone na instrumenty rynku pracy, które wynikają z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn.zm.), z wyłączeniem robót publicznych, odnosząc się do odpowiednich typów operacji. Na zaplanowany konkurs przeznaczono 75 828 700 PLN.

Więcej informacji:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/11-wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy-projekty-pozakonkursowe-wojewodztwo-podkarpackie/