logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

umowa partnerstwaZarząd Województwa zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z dokumentami i zgłaszania ewentualnych uwag oraz opinii. Uwagi można zgłaszać do 3 marca 2014 r.

 

Projekt dokumentu pn.: „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020" oraz Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu dokumentu pn.: „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020"dostępne są:

  • na stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego www.podkarpackie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w zakładce Ogłoszenia Marszałka oraz w zakładkach http://pife.podkarpackie.pl/index.php/rpowp-2014-2020 oraz http://www.rpo.podkarpackie.pl/perspektywa/
  • w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, III piętro, w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek w godzinach 7:30 – 18:00, wtorek – piątek w godzinach 7:30 – 15:30
  • w Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich (Krosno - ul. Bieszczadzka 1; Przemyśl - ul. T. Kościuszki 2, Tarnobrzeg - ul. M. Dabrowskiej 15)

Uwagi, opinie i wnioski należy składać w terminie 35 dni od daty ogłoszenia Projektu w dzienniku o zasięgu regionalnym oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego tj. do 3 marca 2014 r.:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W tytule e-maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne RPO WP 2014-2020/ OOŚ"
  • pisemnie lub ustnie do protokołu na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Rozwoju Regionalnego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Do projektów dokumentów nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Wszystkie uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone, a sprawozdanie o przebiegu i wynikach konsultacji zawierające w szczególności ustosunkowanie się do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji wraz z uzasadnieniem zostanie umieszczone na w/w stronach internetowych. Syntetyczna informacja dotycząca przebiegu konsultacji ujęta będzie w sekcji 7.2.1 RPO WP pn. Rola partnerów w procesach przygotowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji programu.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostawia się bez rozpatrzenia.


Konsultacje społeczne prowadzone są zgodnie z art. 19a, w związku z art. 6 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz.712 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)