logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

rpo2014 logoZarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR). Wprowadzony został katalog wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach działań, dla których konkursy przewidziano na II kwartał br.

 

W najnowszej wersji dokumentu wprowadzono katalog wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach działań:

  • Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług,
  • Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków - typ projektu: Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych
  • Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych - typy projektów:Budowa, rozbudowa, przebudowa sieci, przyłączy ciepłowniczych, węzłów cieplnych, Modernizacja systemów oświetlenia
  • Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa
  • Działanie 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych

 

Wytyczne do pobrania ze strony www.rpo.podkarpackie.pl