logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

8.1 POIGOd 6 do 17 maja 2013 r. mikro i mali przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów związanych ze świadczeniem usług drogą internetową. Takie wsparcie oferuje Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Dofinansowanie można otrzymać na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi.

Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

O dofinansowanie w ramach działania 8.1 mogą ubiegać się: mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożą wniosek o udzielenie wparcia:

 1. nie później niż przed upływem 1 roku od dnia: - uzyskania wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego, licząc od dnia tego wpisu, albo
  - rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z zaświadczeniem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 2. po upływie 1 roku i nie później niż przed upływem 2 lat od dnia:
  - uzyskania wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego, licząc od dnia tego wpisu,albo
  - rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z zaświadczeniem z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  pod warunkiem, że siedziba, a w przypadku osoby fizycznej - miejsce zamieszkania, mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, znajduje się na terenie jednego z następujących województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego.

Dofinansowanie może zostać udzielone wnioskodawcy, który złożył nie więcej niż jeden wniosek o udzielenie wsparcia w ramach danego konkursu.

Wysokość wsparcia może wynosić do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym wartość tych wydatków nie może być niższa niż 20 000 zł.

Kwota wsparcia nie może przekroczyć 600 000 PLN. W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat oraz ubiega się o wsparcie w kwocie nieprzekraczającej 80 000 PLN, wielkość wsparcia może wynosić do 85 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W przypadku wspólników spółki cywilnej kryterium wieku, o którym mowa powyżej, powinno być spełnione przez każdego wspólnika.

Przykładowe projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach działania PO IG 8.1:

 • Stworzenie Wirtualnego Architekta łączącego w komplet projekt gotowy domu jednorodzinnego i działkę budowlaną
 • Stworzenie internetowego kreatora dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą PZP.
 • Imprezownia - internetowy serwis wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.
 • Stworzenie Wirtualnej Inteligentnej Poradni Zdrowia i Rehabilitacji.
 • Stworzenie internetowej, darmowej gry sterowanej za pomocą komend wydawanych głosem przez gracza.
 • Stworzenie Certyfikowanej Giełdy Odpadów portalu wymiany odpadami oraz surowcami wtórnymi.

Informacja o naborze dostępna na stronie: www.poig.parp.gov.pl