logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego prowadzi nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego na rok 2013. Wnioski można składać do 28 lutego 2013 r.

 

O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, jeżeli posiadanie to oparte jest o tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

Z budżetu Województwa Podkarpackiego mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku ruchomym lub nieruchomym, jeżeli zabytek ten spełnia łącznie następujące kryteria:

  1. znajduje się na terenie Województwa Podkarpackiego,
  2. jest udostępniany publicznie do celów niekomercyjnych,
  3. nie jest wyłączony do użytku prywatnego,
  4. posiada istotne znaczenie historyczne, sakralne, artystyczne lub kulturowe,
  5. jest wpisany do rejestru zabytków.

Szczegółowe zasady i kryteria udzielania dotacji dostępne sa na stronie www.wrota.podkarpackie.pl

Województwo Podkarpackie w 2013 r. planuje przeznaczyć na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego, środki finansowe w wysokości 1 566 000 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4

lub
złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4 (parter).

Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu.