logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie informują, że nabór wniosków w ramach projektu pod nazwą „Podkarpacka PlatformaWsparcia Biznesu” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB zostaje otwarty z dniem 1 stycznia 2019 r.


W celu uproszczenia i przyspieszenia procesu rejestracji MŚP na Platformie przedsiębiorca oświadcza, że posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy oraz dostępny limit pomocy de minimis, natomiast kryteria te będą oceniane każdorazowo przed podpisaniem umowy na refundację kosztów zakupu usługi rozwojowej lub umowy na świadczenie usług doradczych na rzecz MŚP przez Niezależnego Doradcę. W związku z powyższym zmieniły się zapisy regulaminu udzielenia wsparcia dla MŚP w ramach projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” wraz z załącznikami:

nr 1 Formularz zgłoszenia MŚP,
nr 5 Umowa Wsparcia w projekcie Podkarpacka Platforma Wsparcia
nr 7 instrukcja wypełniania załączników w ramach projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”
nr 5 do Umowy Wsparcia: Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo.

Wnioski o rejestrację MŚP na Platformie będą oceniane zgodnie z zasadami wskazanymi w regulaminie obowiązującym w dniu przedłożenia pełnego zgłoszenia (wersja elektroniczna i papierowa).

Zarejestrowane MŚP będą uprawnione do skorzystania z usług rozwojowych w ramach projektu i uzyskania refundacji za zakupione usługi.
Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, pod numerami telefonów: 17 8661 286, 17 8661 245, 17 8661 292, 17 8661 425, 17 8661 460 oraz w sewisie Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu https://www.ppwb.pl/