logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Pożyczka udzielana jest z przeznaczeniem na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez Ostatecznego Odbiorcę (Wnioskodawcę).

 Ostateczni Odbiorcy, którzy mogą ubiegać się o pożyczkę to:
- osoby bezrobotne, które ukończyły 30 lat i zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego
- osoby bierne zawodowo, które ukończyły 30 lat i zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego


I. PODSTAWOWE PARAMETRY

1. Wartość Jednostkowej Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie może przekroczyć 80 000 zł.

2.  Maksymalny okres spłaty Jednostkowej Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie może być dłuższy niż 84 miesiące od momentu jej uruchomienia, tj. dnia uruchomienia jakiejkolwiek kwoty Jednostkowej Pożyczki.

3.  Maksymalna karencja w spłacie Jednostkowej Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia.

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI: 0,1% W SKALI ROKU
NIE POBIERAMY ŻADNYCH OPŁAT,
PROWIZJI Z TYTUŁU UDZIELENIA POŻYCZKI

II. OBLIGATORYJNE ZASADY UDZIELANIA POŻYCZEK

1. Jednostkowa Pożyczka udzielana jest po przeprowadzeniu oceny ryzyka kredytowego Ostatecznego Odbiorcy oraz ustanowieniu zabezpieczeń.

2. Wydatkowanie środków Jednostkowej Pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od dnia jej uruchomienia. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek Ostatecznego Odbiorcy termin ten może ulec wydłużeniu maksymalnie o kolejne 90 dni ze względu na charakter inwestycji. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny, w rozumieniu przepisów prawa krajowego.

3. Wypłata całkowitej kwoty Jednostkowej Pożyczki Ostatecznemu Odbiorcy następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty ustanowienia zabezpieczeń.


III. ZAKRES FINANSOWANIA

Udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego stanowi 100% jego wartości (nie jest wymagany wkład własny).

IV. WYKLUCZENIA Z FINANSOWANIA

W ramach instrumentu nie jest możliwe:

1. finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,

2.  refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone,

3.  spłatę zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy,

4.  refinansowania zadłużenia, w tym za spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów.

V. OGRANICZENIA W FINANSOWANIU

1.      W ramach instrumentu finansowane będą wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej, w tym z utworzeniem dodatkowego miejsca pracy przez Ostatecznego Odbiorcę, który skorzystał z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej finansowanej w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Ostateczny Odbiorca może otrzymać maksymalnie jedną Jednostkową Pożyczkę w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Poniżej lista placówek na terenie województwa podkarpackiego pośredniczących w  udzielaniu pożyczek.

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o o    38-200 Jasło,  ul. Kadyiego 12    517 367 818    wtorek godz. 9-10
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o o    38-200 Jasło, ul. Staszica 7    517 367 818    wtorek godz. 11-13
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o o    37-700 Przemyśl,  ul. Katedralna 5    531 399 092    wtorek godz. 12-14
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o o    38-500 Sanok, ul. Lwowska 18    500 013 904    środa 16-18
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o o    38-700 Ustrzyki Dolne, ul. 1 Maja 16    514 273 130    wtorek godz. 9-11
BD Center Spółka z o. o    35-307 Rzeszów, Al. Armii Krajowej 80    608 380 147    czwartek  godz. 9-11
BD Center Spółka z o. o    38-200 Jasło, ul. 3-Maja 13    608 380 147    poniedziałek godz.12-14
BD Center Spółka z o. o    30-200 Dębica, Rynek 21    608 380 147    środa godz. 9-11
BD Center Spółka z o. o    37-700 Przemyśl, Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego 4    608 380 147    wtorek godz. 10-11