logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie realizują wspólnie projekt pod nazwą „ Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB.


Celem Projektu jest rozwój MŚP z województwa podkarpackiego poprzez zapewnienie im dostępu do profesjonalnych usług rozwojowych z wykorzystaniem utworzonej
w ramach projektu elektronicznej platformy, na której zostaną zsieciowane instytucje otoczenia biznesu, dostawcy usług rozwojowych oraz odbiorcy wsparcia – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z woj. podkarpackiego.

W związku z realizacją wspomnianego projektu, Administrator Platformy, czyli Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania zapraszają MIKRO, MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA Z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO do REJESTRACJI jako ODBIORCÓW WSPARCIA w projekcie „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”

Zarejestrowane MŚP będą uprawnione do skorzystania z usług rozwojowych w ramach Projektu i uzyskanie refundacji za te usługi.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań formalnych, jakie muszą spełnić MŚP, a także zasady prowadzenia Naboru znajdują na stronie internetowej: www.ppwb.pl

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, pod numerami telefonów: 17 8661 286, 17 8661 245, 17 8661 292, 17 8661 425,                 17 8661 460.