logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Unia Europejska stawia na współdecydowanie mieszkańców, przedsiębiorców i władz o projektach inwestycyjnych realizowanych w gminie czy mieście.

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność lokalną stanowi nowy instrument dla samorządów. Regulowany jest on przez ustawę o rozwoju lokalnym z udziałem miejscowej społczeności, która wjedzie w życie już 2 kwietnia br. Lokalne Grupy Działania będą obejmować obszary zamieszkane przez minimum 30 000 mieszkańców z obszarów wiejskich i maksimum 150 000 mieszkańców oraz obejmować będzie obszar przynajmniej 2 gmin, których obszary stanowią (lub zawierają) obszary wiejskie. Chodzi o to, by mieszkańwcy wraz z władzami lokalnymi i przedsiębiorcami podejmowali decyzje o tym, jakie projekty inwestycyjne powinny być realizowane. Istotnym warunkiem jest, aby żadne z ww. środowisk nie miało w takiej grupie więcej niż 49%, co umożliwi wypracowanie kompromisu i najlepszych przedsięwzięć rozwojowych dla gminy. Prace wcześniej wspomnianych podmiotów będą nadzorowane przez marszałków województw.

Zadaniem Lokalnych Grup Działań będzie opracowanie i wdrożenie strategii rozowju lokalnego, które będą wskazywać inwestycje i inicjatywy cenne z punktu widzenia danej społczeności lokalnej. Opracowana strategia działania będzie zgłaszana w przez Lokalne Grupy Działania do konkursów organizowanych przez zarządy województw. Z autorami najbardziej przemyślanych i spójnych strategii rozwoju będą podpisywane umowy ramowe, które będą określały obowiązki danej Lokalnej Grupy Działania oraz zagwarantują środki na realizację zaproponowanych przedsięwzięć. Z całą pewnością ten nowy instrument stanowić będzie krok na przód w kierunku budżetów partycypacyjnych.  

Przydatne akty prawne:

Ustawa z 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE z  2013 r. L 347, s. 320) Tytuł III, Rozdział II (art. 32-35)