logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Dnia 25 marca 2015 odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, które otworzył wiceminister infrastruktury i rozwoju Waldemar Sługocki.

Podczas posiedzenia został przyjęty regulamin KM POIiŚ 2014-2020. Omówiono także zakres wsparcia programu oraz zaprezentowano stan prac nad Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych. Ponadto przedstawiono i uchwalono kryteria horyzontalne i kryteria wyboru w zakresie wybranych typów projektów dla 2 działań i 2 poddziałań programu:

- 1.3.1 Wsparcie efektywności energetycznej w budynkach publicznych;

- 1.3.3 Ogólnopolski sytem wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE - poprawa efektywności energetycznej;

- 2.1    Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring - zagospodarowanie wód opadowych w szczególności na obszarach miejskich (m.in. budowa/modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą), ochrona brzegów morskich, rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń;

- 10.1  Pomoc techniczna

Więcej informacji:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl