logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

 Minister Rolnictwa zmienił rozporządzenie z 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Pozwoli to na przyznawanie w ramach środków PROW 2007-2013 wsparcia na inwestycje w zakresie budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w celu pozyskania energii elektrycznej lub cieplnej na potrzeby własne. Beneficjentem działania będzie gmina. 200 tyś. euro na inwestycję dla jednej gminy, przy 90% poziomie dofinansowania w formie refundacji kosztów kwalifikowanych. Rozporządzenie planuje możliwość przekazania zakupionych w ramach PROW 2007-2013 urządzeń mikroinstalacji wykorzystujących OZE osobom fizycznym. Termin naboru wniosków zostanie ogłoszony przez samorządy województw w uzgodnieniu z ministrem rolnictwa (planowany termin nabór wniosków druga połowa kwietnia 2015r.). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.minrol.gov.pl