logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Na ostatnim posiedzeniu Komitetu Monitorującego zaktualizowano załącznik 3a Kryteria wyboru projektów w ramach poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 – zakres EFRR.

Zmieniony SZOOP RPO WP 2014-2020 jest stosowany od dnia 13 kwietnia 2016 r.

Najważniejsze zmiany w porównaniu do wcześniej obowiązującej wersji SZOOP RPO WP 2014-2020 (z dnia 17 lutego 2016r.) to m.in.:

1. Aktualizacja załącznika nr 3a Kryteria wyboru projektów w ramach poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 – zakres EFRR, w związku z Uchwałą nr 29/V/2016 Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (KM RPO WP 2014-2020) z dnia 11 kwietnia 2016 r., na mocy której:

a) zatwierdzone zostały kryteria wyboru projektów dla następujących działań RPO WP 2014-2020:

działanie 3.1 Rozwój OZE,
działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza (z wyłączeniem kryteriów dla „projektów parasolowych”),
działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń,
działanie 4.2 Gospodarka odpadami,
działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa,
działanie 4.4 Kultura,
działanie 4.5 Różnorodność biologiczna (4 typ projektu),
działanie 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych,
działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa,
działanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski,
działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu,
działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej,
działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna – poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ (2 typ projektu);
b) wprowadzono zmiany/uzupełnienia w kryteriach wyboru projektów zatwierdzonych na wcześniejszym etapie;

c) usunięto kryteria merytoryczne jakościowe dla projektów z zakresu dróg wojewódzkich realizowanych w trybie pozakonkursowym w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa.

2. Dostosowanie zapisów SZOOP RPO WP 2014-2020 do zmienionej w grudniu 2015r. Umowy Partnerstwa oraz uzgodnionej przez Ministerstwo Rozwoju z KE wspólnej interpretacji UP w zakresie zrównoważonej intermodalnej mobilności miejskiej (działanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski).

3. Zmiany o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym.

Zmienione dokumenty można znaleźć w linku poniżej:

www.rpo.podkarpackie.pl