logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w dniach od 27.08.2015 r. do 28.08.2015 r. dla osób bezrobotnych, które spełniają łącznie niżej wymienione warunki:

1. Osoby w wieku do 25 roku życia, które:
• mają ustalony II profil pomocy, bądź w szczególnie uzasadnionych przypadkach - ustalony I profil pomocy;
• nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym). Nie dotyczy osób, które kształcą się w trybie zaocznym lub wieczorowym,
• nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy (tj. szkolenia finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu). Nie dotyczy osób, które szkolą się ze środków prywatnych

W przypadku osób bezrobotnych do 25 roku życia, które rejestrowały się jako osoby bezrobotne w 2015 do projektu przystąpić mogą tylko osoby pod warunkiem, iż od ostatniej rejestracji do czasu przystąpienia do projektu nie upłynął okres 4 miesięcy.
Momentem przystąpienia do projektu jest udzielenie wsparcia finansowego – które zostanie wypłacone przez Urząd najwcześniej w terminie 2 m-cy od dnia złożenia w/w wniosku.

2. Osoby w wieku 25-29 lat, które:
• mają ustalony II profil pomocy, bądź w szczególnie uzasadnionych przypadkach - ustalony I profil pomocy;
• nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym). Nie dotyczy osób, które kształcą się w trybie zaocznym lub wieczorowym,
• nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy (tj. szkolenia finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu). Nie dotyczy osób, które szkolą się ze środków prywatnych.

Środki przyznawane będą w ramach projektu pn.„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (I)” w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kwota, o jaką można wnioskować, to maksymalnie 22 000,00 zł.

Dodatkowe informacje dostępne są na stonie Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie kliknij