logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Przypominamy, że Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy ogłasił nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie dębickim (I)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy z ustalonym I lub II profilem pomocy, należące co najmniej  do jednej z grup:

  • osoby od 50 roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
  • kobiety,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (osoby posiadające wykształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym włącznie).

Wsparciem mogą także zostać objęci rolnicy i członkowie ich rodzin prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa, należący do wyżej wymienionych grup.

Objęcie tą formą pomocy musi wynikać z Indywidualnego Planu Działania (IPD)

Każdy bezrobotny wnioskujący o przyznanie dofinansowania w ramach projektu zobowiązany jest do uczestnictwa w poradnictwie zawodowym oraz zapoznać się z Regulaminem przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępnym na stronie internetowej Urzędu.

Kwota dofinansowania do 18 000 złotych.

 Wnioski będą przyjmowane od 10 do 13 sierpnia 2015 roku

Aktualne druki WNIOSKÓW można pobrać w siedzibie Urzędu w pokoju nr 2 oraz ze strony internetowej Urzędu – www.pupdebica.pl