logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

PL-BY-UAKonsultacje potrwają do 10 czerwca 2015 r. Ich celem jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu. Udział mogą wziąć wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich, itp.

 

Aby zgłosić uwagi do projektu Programu, należy wypełnić on-line formularz zgłaszania uwag do projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Formularz zgłaszania uwag

Formularz dostępny jest także na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju - www.mir.gov.pl oraz stronie Programu -  www.pl-by-ua.eu

Uwagi zgłoszone w inny sposób zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Termin zgłaszania uwag upływa 10 czerwca 2015 r.

 

Szczegółowe informacje na stronie:

www.mir.gov.pl

 


 

Informacje na temat Programu

 

Zakres wsparcia przewidziany w Programie obejmuje następujące 4 cele tematyczne:

  1. Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego;    
  2. Poprawa dostępności regionów, rozwój trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych;    
  3. Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony;    
  4. Promocja zarządzania granicami oraz zarządzanie bezpieczeństwem, mobilnością i migracjami.

 

Przewidywany budżet Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 to 175,8 mln euro ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Obszar główny programu będą stanowić następujące podregiony:

  • po stronie polskiej: podregion białostocki, łomżyński, suwalski, ostrołęcko-siedlecki, bialski, chełmsko-zamojski, krośnieński, przemyski;    
  • po stronie białoruskiej - obwód grodzieński, obwód brzeski;    
  • po stronie ukraińskiej - obwody lwowski, wołyński, zakarpacki.

Obszar przyległy programu będą stanowić:

  • po stronie polskiej - podregiony: puławski, lubelski, tarnobrzeski i rzeszowski;    
  • po stronie białoruskiej - obwody miński (w tym miasto Mińsk) i homelski;    
  • po stronie ukraińskiej - obwody tarnopolski, iwanofrankowski i rówieński.

 

 

 

Załączniki:
Dostęp do URL (http://www.pl-by-ua.eu/upload/pl/JOP_PL.pdf)Projekt Programu PL-BY-UA 2014-2020[ ]1278 kB