logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

poisWsparcie udzielane będzie przedsiębiorcom na projekty polegające na budowie, rozbudowie i modernizacji istniejących instalacji lub urządzeń przemysłowych prowadzącej do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi z odpadów, do zmniejszenia energochłonności i wodochłonności procesów produkcyjnych oraz do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów i ich wpływu na środowisko, zgodnie ze standardami unijnymi.

Wsparcie nie będzie udzielane na inwestycje zmniejszające energochłonność procesów produkcyjnych energii elektrycznej i ciepła poprzez zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji

  • Minimalna wartość projektu dla małych i średnich przedsiębiorstw – 8 mln zł
  • Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych - 30%
  • Maksymalny poziom dofinansowania – 20 mln zł

Przewidywana kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach III rundy aplikacyjnej dla Działania 4.2 przeliczona na dzień ogłoszenia naboru wynosi  14 546 419,00 PLN.

Wnioski należy składać w terminie od 13.01.2014 r. do 03.02.2014 r. w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godz. 7.30-15.30. 

Ostateczny termin składania wniosków upływa 03.02.2014 r. o godz. 15.30. Wnioski, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje i dokumentacja konkursowa na stronie: www.pois.nfosigw.gov.pl