logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

26 sierpnia 2013 r. rozpoczną się konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020). Ich celem będzie zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach tego programu.

Zakres wsparcia w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wpisuje się w następujące cele tematyczne:

  • wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;
  • promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;
  • ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów, w tym także ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego;
  • promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych;
  • wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (w ograniczonym zakresie).

Najważniejszymi beneficjentami Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 będą podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego) oraz podmioty prywatne (w szczególności duże przedsiębiorstwa).

Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, przedstawicieli administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. Po zakończeniu konsultacji wszystkie uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone i wzięte pod uwagę w trakcie prac nad ostateczną wersją Programu na lata 2014-2020.

Projekt Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wraz z formularzem zgłaszania uwag będzie dostępny on-line od 26 sierpnia 2013 r.

W ramach konsultacji społecznych planowane są dodatkowo cztery konferencje:

  • 28 sierpnia br. w Warszawie – hotel Sound Garden, ul. Żwirki i Wigury 18,
  • 18 września br. w Poznaniu – hotel Twardowski, ul. Głogowska 358A,
  • 4 października br.w Krakowie *,
  • 21 października br.w Łodzi * – (spotkanie podsumowujące).

* Terminy konferencji w Krakowie i Łodzi mogą ulec zmianie.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego