logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

EEAGrantsMinister Zdrowia prowadzi I nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na dofinansowanie projektów partnerskich. Nabór potrwa do 30 listopada 2013 r. lub do zakontraktowania całej dostępnej alokacji.

Celem Funduszu jest rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk między beneficjentami i podmiotami z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Lichtenstein).

Wnioski mogą składać wszystkie polskie podmioty publiczne i prywatne oraz organizacje pozarządowe będące osobami prawnymi i działające w interesie publicznym, w tym: 

  • podmioty prowadzące działalność leczniczą świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych oraz ich organy założycielskie, w tym podmioty prowadzące działalność leczniczą przekształcone w spółki kapitałowe świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych,
  • instytuty badawcze funkcjonujące w sektorze ochrony zdrowia,
  • uczelnie medyczne lub wyższe szkoły publiczne prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w zakresie nauk medycznych,
  • domy pomocy społecznej finansowane ze środków publicznych oraz ich podmioty założycielskie,
  • organizacje pozarządowe działające w sektorze ochrony zdrowia.

Wyłącznie polskie podmioty mogą aplikować o środki w ramach Programu.

Wnioskodawcy, dla których wsparcie mogłoby stanowić niedozwoloną pomoc publiczną zostaną odrzuceni z udziału w konkursie na etapie oceny.


Podmioty prowadzące działalność leczniczą mogą aplikować o dofinansowanie w konkursie pod warunkiem funkcjonowania w publicznym systemie ochrony zdrowia tj. muszą posiadać kontrakt z NFZ lub funkcjonować w ramach innego systemu środków publicznych. Wymóg funkcjonowania w publicznym systemie finansowania pomocy społecznej dotyczy również domów pomocy społecznej.

Partnerami z Państw-Darczyńców mogą być publiczne i prywatne instytucje, jak również organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i działające w interesie publicznym w sektorze zdrowia.


Całkowita alokacja środków dostępnych z FWD na poziomie programu PL07 w ramach I naboru (środki z funduszy norweskich i EOG oraz z budżetu państwa) to 217 753 Euro tj. = 902 000 PLN.


Poziom dofinansowania projektów FWD wynosi maksymalnie do:
a) 85% wydatków kwalifikowanych w przypadku wszystkich wnioskodawców uprawnionych do składania wniosków z wyjątkiem organizacji pozarządowych
b) 90% wydatków kwalifikowanych w przypadku projektów składnych przez organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej, projekty muszą dotyczyć działalności statutowej wnioskodawcy.
Maksymalna kwota dofinansowania w projekcie wynosi 46.500 Euro tj. 192 616,95 PLN
Operator Programu nie będzie przekazywać zaliczek na realizację projektu FWD.
Dofinansowanie zostanie przyznane w PLN.

Szczegółowe informacje o naborze oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie Operatora Programu - Ministerstwa Zdrowia:

http://www.fbr.zdrowie.gov.pl/fbr.zdrowie.pl/index.php?page=wytyczne-dla-wnioskodawcow