logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

mrrSpotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego było poświęcone konkursowi dotacji wspierającemu jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych. Wnioski o przyznanie takiego wsparcia można składać do 16 września 2013 r.

Spotkania z przedstawicielami MRR

 Cele konkursu:

Celem konkursu jest stworzenie warunków umożliwiających określenie obszarów współpracy pomiędzy JST w ramach obszarów funkcjonalnych miast. Jeśli zawiązane partnerstwa okażą się trwałe i efektywnie służące rozwojowi powiązań funkcjonalnych, to w przyszłości mogą być podstawą do weryfikacji lub potwierdzenia zasięgu miejskich obszarów funkcjonalnych wyznaczonych w wojewódzkich planach zagospodarowania przestrzennego. W krótszej perspektywie, działania te będą służyć promowaniu nowego terytorialno-funkcjonalnego podejścia do polityki regionalnej oraz zintegrowanej polityki zagospodarowania przestrzennego w tym propagowaniu wielopoziomowego, partnerskiego zarządzania.

Wnioskodawcy:

 • jednostki samorządu terytorialnego (w porozumieniu z przynajmniej dwiema innymi JST),
 • związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • stowarzyszenia JST, których członkami są wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego.

Finansowane typy działań:

 • badania, diagnozy, analizy służące określaniu powiązań i wynikających z nich wyzwań służących określeniu obszarów współpracy pomiędzy JST w ramach obszarów funkcjonalnych miast,
 • przygotowanie spójnych strategii lub planów obejmujących działania najważniejsze dla rozwoju lub rozwiązania problemów danego obszaru współpracy JST oraz przygotowywanie analiz na te potrzeby,
 • przygotowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
 • opracowanie badań, analiz, ewaluacji, ekspertyz służących przygotowaniu studiów uwarunkowań przestrzennych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie studiów wykonalności, dokumentacji przetargowej, dotyczącej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym konsultacji społecznych oraz dokumentacji technicznej dla inwestycji wynikających z diagnozy opracowanej w ramach niniejszego konkursu;

Terminy:

 • Ogłoszenie konkursu – 12 czerwca 2013
 • Termin składania wniosków – 16 września 2013
 • Maksymalny termin realizacji projektów – 30 czerwca 2015

Wartość projektów:

 • minimalna wartość projektu to 400 tys. zł
 • maksymalna wartość projektu to 3 mln zł
 • wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego, który stanowi minimum 10% kosztów kwalifikowalnych zgłoszonego projektu

Spotkanie z przedstawicielami MRR

Szczegółowe informacje: www.popt.gov.pl

Prezentacje ze spotkania: