logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

 Wsparcie przyznawane jest na realizację projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Wnioski o dofinansowanie można składać od 8 kwietnia 2013 r. do 20 maja 2013 r. do godz. 16:30.

Przez społeczną odpowiedzialność biznesu rozumie się podejmowanie przez przedsiębiorcę rozwiązań, bezpośrednio związanych z prowadzoną przez niego działalnością, uwzględniających aspekty społeczne i środowiskowe. 

Jakie projekty mogą uzyskać dofinansowanie?
Wsparcie może być udzielone na realizację projektu, którego zakres obejmuje co najmniej jeden z wymienionychobszarów społecznej odpowiedzialności biznesu:

Obszar 1. Środowisko naturalne - obszar ten odnosi się do działań skierowanych na ochronę środowiska i inwestycji minimalizujących wpływ działań przedsiębiorstwa na środowisko. Można tu zaliczyć takie inicjatywy jak np.:

 • zwiększenie efektywności materiałowej i energetycznej towaru lub usługi poprzez zmniejszenie zużycia materiałów i surowców, redukcję odpadów,
 • działania w zakresie ekoproduktu, które zminimalizują wpływ towarów i usług na środowisko w procesie produkcji, transportu i magazynowania, pakowania, sprzedaży i konsumpcji,
 • wdrożenie lub poprawę zarządzania środowiskowego poprzez wprowadzenie standardów środowiskowych.

Obszar 2. Relacje z personelem przedsiębiorstwa - obszar ten odnosi się do wszelkich działań związanych z zaangażowaniem w kwestie pracownicze np.:

 • budowanie kultury społecznej odpowiedzialności biznesu u przedsiębiorcy poprzez zwiększenie udziału pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, wolontariat pracowniczy, zaangażowanie pracowników we wdrażanie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • wdrożenie standardów społecznych np. SA 8000, AA 1000.

Obszar 3. Zaangażowanie społeczne - projekty realizowane w ramach tego obszaru obejmują działania przedsiębiorstwa na rzecz rozwoju współpracy z otoczeniem, w którym funkcjonuje i na które oddziałuje np.:

 • wdrożenie raportowania wg standardu Światowej Inicjatywy Sprawozdawczej (GRI),
 • wdrożenie zrównoważonego łańcucha dostaw,
 • zaangażowanie w dobrowolne działania i partnerstwa lokalne,
 • pomoc w zachowaniu lokalnego środowiska i dziedzictwa kulturowego.

Działania realizowane w ramach projektu muszą być zgodne ze strategią CSR przyjętą w przedsiębiorstwie lub wynikać z innych dokumentów strategicznych przedsiębiorstwa (np. statutu). Stworzenie strategii CSR może stanowić element projektu.


 

Kto może otrzymać wsparcie?
Wsparcie może zostać udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • rozpoczął działalność gospodarczą co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
  o udzielenie wsparcia,
 • kwalifikuje się do otrzymania pomocy de minimis.


 

Poziom dofinansowania i koszty kwalifikowalne

 • MAKSYMALNA KWOTA WSPARCIA – 100 000 PLN
 • WIELKOŚĆ WSPARCIA – maksymalnie 70% całkowitych wydatków kwalifikowalnych
 • WKŁAD WŁASNY – co najmniej 30% całkowitych wydatków kwalifikowalnych


 

Jakie wydatki podlegają refundacji?

 • Zakup usług doradczych – np. koszt przygotowania lub wdrożenia strategii CSR, przygotowania mapy interesariuszy, raportu odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa, programu wolontariatu pracowniczego, analiza łańcucha dostaw. Wydatek kwalifikowalny wyłącznie, gdy usługi doradcze świadczone są przez doradców zarejestrowanych w prowadzonej przez PARP bazie doradców CSR.
 • Audyt, z wyłączeniem audytu finansowego – np. audyt środowiskowy, energetyczny, procesu/wyrobu, systemu obsługi klienta, organizacyjny.
 • Badania lub analizy produktów oraz procesów produkcyjnych lub usługowych – np. badanie laboratoryjne próbek towarów/surowców, mierzenie śladu węglowego produktu.
 • Certyfikacja produktu, procesu lub usługi – uzyskania certyfikatów i rejestracji, oznakowań ekologicznych itp.
 • Działania informacyjno-promocyjne, wyłącznie gdy stanowią element projektu – np. działania obejmujące komunikację wewnętrzną w firmie (np. biuletyn, tablica informacyjna, intranet) lub komunikację zewnętrzną z otoczeniem firmy, różnymi grupami interesariuszy (np. materiały informacyjne dla kontrahentów, sesje dialogu społecznego, informacje na stronie internetowej).
 • Inwestycje w rzeczowe składniki majątku oraz wartości niematerialne i prawne np. zakup
  nowych środków trwałych, adaptacja pomieszczenia niezbędna do wdrożenia nowej technologii np. umożliwiającej zmniejszenie zużycia surowców w procesie produkcji (w zależności od projektu) – maksymalnie 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla projektów z Obszaru 1 Środowisko naturalne albo 50% w pozostałych obszarach tematycznych, w tym w projektach obejmujących kilka obszarów tematycznych.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” finansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje i dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie www.csr.parp.gov.pl