logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Główne założenia do naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP,poddziałania: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP.

Rodzaj udzielanej pomocy

Podstawą udzielenia pomocy będzie regionalna pomoc inwestycyjna na tzw. inwestycje początkowe w oparciu o Rozporządzenie nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Zakres udzielanej pomocy

Wsparcie będzie przeznaczone na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, w tym prace budowlane  oraz wartości niematerialne i prawne. W przypadku projektów obejmujących swym zakresem prace budowlane wymagane będzie przedłożenie wraz z dokumentacją konkursową prawomocnej/ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz projektu budowlanego. Wnioskodawca będzie musiał wykazać się prawem własności lub wieczystego użytkowania do nieruchomości, na której  bądź w której będą prowadzone prace budowlane.

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych

♦Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 500 000,00PLN
♦Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych – 4 000 000,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania


♦dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% ,wartości wydatków kwalifikowanych,
♦dla średniego przedsiębiorstwa – 50% wartości wydatków kwalifikowanych.

Szczegółowe warunki dotyczące zasad wnioskowania w ramach konkursu, zostaną ogłoszone na stronie internetowej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie.

Link do Informacji http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/start/1984-informacja-o-planowanym-w-iv-kwartale-2018-naborze-wnioskow-w-ramach-dzialania-1-4-wsparcie-msp-poddzialania-1-4-1-dotacje-bezposrednie-typ-projektu-rozwoj-msp